Algemene voorwaarden

 1. Het feit dat men goederen bestelt bij ons houdt in dat de koper deze huidige verkoopsvoorwaarden kent en ze in de volle zin volledig aanvaardt.
 2. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 3. De overeenkomst en bestellingen aanvaard door onze vertegenwoordigers verbinden ons slechts indien ze bekrachtigd werden door een van onze gevolmachtigden.
 4. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis tot de dag van hun bevestiging. De prijzen van offertes zijn geldig gedurende vijftien dagen vanaf de offerte.
 5. Al onze levertermijnen zijn slechts indicatief en binden ons geenszins.
 6. Onze leveringen gebeuren “af fabriek” en de eventuele vervoers- en administratiekosten zijn ten laste van de koper.
 7. De goederen reizen op risico van de koper. Wij staan in geen geval in voor de vervoersmiddelen, die wij slechts opzoeken om de koper dienstwillig te zijn, en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege. De koper moet onmiddellijk bij beschadiging tijdens het vervoer zijn aanvraag tot schadeloosstelling bij de vervoerders indienen zonder dat hij, voor om het even welke reden, de betaling aan ons kan weigeren, verminderen of uitstellen.
 8. Onverminderd de wettelijke waarborg van verborgen gebreken voorzien door artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek en de wet van 25.02.91 met betrekking tot de aansprakelijkheid voor gebrekkige goederen, zijn de toepassingsmogelijkheden van onze waarborg aangeduid op de waarborgkaart die elk toestel vergezelt. Men veronderstelt dat deze toepassingen welbekend zijn en behoudens uitdrukkelijke andere bepalingen, bedraagt de waarborgtermijn 12 maanden voor professionele gebruikers en 24 maanden voor particulieren, en dit volgens de voorwaarden door de wet bepaalt en opgenomen in het ons concept. De garantie is op basis van “carry-in”, zonder automatische terbeschikkingstelling van een vervangtoestel. De klant is verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en Prodacta-Computers kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies, ook niet met betrekking tot toestellen, die voor herstelling aangeboden worden.
 9. Onze leveringen zijn contant betaalbaar. Het opstellen van wissels, acceptaties tot betaling, brengen noch vernieuwing, noch afwijking aan bovenvermelde clausules. De weigering tot betaling van een levering geeft ons het recht om onmiddellijk de betaling van het totaal verschuldigde bedrag te eisen, ook van alle andere openstaande bedragen bij Prodacta-Computers en tevens de geleverde toestellen terug te nemen, zonder voorafgaandelijke verwittiging en onder voorbehoud van schade- en intrestvergoeding, naderhand vast te stellen. De niet-betaling van een levering op de vervaldatum geeft ons eveneens het recht elke andere bestelling in omloop ofwel te annuleren ofwel voorafgaande integrale betaling te eisen.
 10. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
 11. In ieder geval en in afwijking van artikel 1153 Burgerlijk Wetboek zullen alle facturen en debet-nota’s die niet vereffend zijn op de vervaldatum, automatisch vermeerderd worden met een nalatigheidsintrest, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. De rentevoet zal 12% per jaar bedragen. Bovendien zullen de facturen en debetnota’s, die een maand na de vervaldatum nog steeds onbetaald blijven, automatisch vermeerderd worden met een forfaitair bedrag, gelijk aan 10% van de verschuldigde som.
 12. Voor een aantal producten die wij niet standaard op vrije voorraad hebben moet een voorschot van 20% betaald worden. Bij betaling van dit voorschot verbindt de klant zich ertoe de bestelde goederen aan te schaffen. Deze verbintenis is onomkeerbaar.
 13. Al onze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil zal onderworpen worden aan de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven.
 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze dienstverlening!
Hier kan u alle details vragen m.b.t. onze producten en diensten.
Heeft u liever persoonlijk contact kan u enkele data voorstellen voor een kennismakingsgesprek.